Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti MSD Company, spol. s.r.o.

Článok I.​ Úvodné ustanovenia

1.1 Spoločnosť MSD Company, spol. s r.o., so sídlom Nádražná 50, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 35 795 832, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vl.č. 22464/B, je spoločnosťou zriadenou podľa práva Slovenskej republiky so sídlom na území Slovenskej republiky.

1.2 Zákazník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s MSD ústnu alebo písomnú Kúpnu zmluvu alebo Zmluvu o dielo, príp. inú zmluvu, ktorá obsahuje ustanovenia Kúpnej zmluvy a/aj Zmluvy o dielo.

1.3 Za účelom úpravy práv a povinností zmluvných strán medzi Zákazníkom a MSD z titulu uzatvorenej Kúpnej zmluvy alebo Zmluvy o dielo, boli vyhotovené tieto "Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti MSD Company, spol. s r.o.", s ktorými bol Zákazník v plnom rozsahu oboznámený, porozumel im a s právami a povinnosťami v nich uvedenými bez výhrad vyslovil svoj súhlas podpisom Dodacieho listu či iným spôsobom.

1.4 Od okamžiku udelenia súhlasu Zákazníka s Podmienkami sa tieto Podmienky v ich znení platnom ku dňu udelenia súhlasu Zákazníka stávajú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a/alebo Zmluvy o dielo, a to aj v prípade, ak samotná Zmluva nebola uzavrená v písomnej forme; súčasne od tohto okamžiku sú tieto Podmienky záväzné pre MSD a Zákazníka ako zmluvné strany Zmluvy.

 

Článok II. Definície pojmov

2.1 Pre účely Zmluvy vrátane týchto Podmienok sa definujú nižšie uvedené pojmy nasledovným spôsobom:

"Akcia" je marketingová akcia spoločnosti MSD spočívajúca v dočasnom znížení cien tovarov alebo služieb predávaných, resp. poskytovaných, spoločnosťou MSD.

"Bankový účet MSD" – je bankový účet spoločnosti MSD uvedený na Faktúre, inak bankový účet č. 1413925153/0200 vedený vo Všeobecnej úverovej banke a.s.

"Cena Diela" alebo "Cena za Dielo" je cena za vyhotovenie Diela, ktorú je povinný Objednávateľ uhradiť na základe Zmluvy o dielo spoločnosti MSD, a ktorej výška sa určí podľa ustanovení článku X. týchto Podmienok.

"Cenníky MSD" sú cenníky spoločnosti MSD, ktoré sú zverejnené na Webovej stránke MSD.

"Cenová Ponuka MSD" je cenová ponuka na dodanie Tovaru alebo na vyhotovenie Diela, ktorá bola vyhotovená spoločnosťou MSD pre Zákazníka (resp. pred uzavretím Zmluvy pre záujemcu o uzavretie Zmluvy, z ktorého sa po podpise Zmluvy stal Zákazník).

"Dielo" je zhotovenie určitej veci pokiaľ nespadá pod Kúpnu zmluvu, montáž určitej veci, jej údržba, vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy určitej veci alebo hmotne zachytený výsledok inej činnosti spoločnosti MSD; Dielom sa rozumie vždy zhotovenie, montáž, údržba, oprava alebo úprava stavby alebo jej časti.

"Dodací list" je písomný dokument bez ohľadu na jeho názov (dodací list, dodací a záručný list, preberací protokol, protokol o prevzatí, apod.), ktorý podpisuje Zákazník pri, resp. po, prevzatí Tovaru na základe Kúpnej zmluvy alebo Diela na základe Zmluvy o Dielo, alebo ich častí, a ktorým Zákazník potvrdzuje prevzatie Tovaru alebo Diela, alebo ich častí, od spoločnosti MSD. Dodací list musí byť vždy vyhotovený v písomnej forme a môže obsahovať najmä bližšiu špecifikáciu Tovaru resp. Diela, označenie Zmluvných strán, dátum prevzatia Tovaru resp. Diela Zákazníkom a podpis Zákazníka.

"Faktúra" je účtovný (daňový) doklad vystavený spoločnosťou MSD na Kúpnu cenu za Tovar dodaný na základe Kúpnej zmluvy, alebo jej časť, alebo na Cenu Diela za vykonanie Diela na základe Zmluvy o Dielo, alebo jej časť.

"Fakturačná adresa MSD" je adresa sídla spoločnosti MSD.

"Kontaktná adresa MSD" je adresa sídla spoločnosti MSD uvedená aktuálne v obchodnom registri spoločnosti MSD, alebo adresa Miesta prevádzky spoločnosti MSD.

"Kontaktná adresa Zákazníka" je adresa sídla / bydliska / miesta podnikania Zákazníka uvedená v samotnej Zmluve, ak bola Zmluva uzavretá písomne, inak adresa Zákazníka uvedená na Dodacom liste alebo na Faktúre. V prípade, že je samotná Zmluva uzatváraná v písomnej forme a adresa Zákazníka sa líši od adresy Zákazníka uvedenej na Dodacom liste alebo Faktúre, platí, že Kontaktná adresa Zákazníka je jeho adresa uvedená v písomnej Zmluve. Kontaktná adresa Zákazníka, ktorý je zapísaný v Obchodnom registri Slovenskej republiky alebo Živnostenskom registri Slovenskej republiky, je vždy bez ohľadu na vyššie uvedené aj jeho aktuálna adresa zapísaná v Obchodnom registri Slovenskej republiky alebo v Živnostenskom registri Slovenskej republiky, a to aj v prípade, ak by sa líšila od adresy uvedenej v Zmluve, Dodacom liste alebo Faktúre.

"Kontaktný email MSD" je emailová adresa spoločnosti MSD msd@msdcompany.sk

"Kúpna cena" je cena za dodanie a prevod vlastníckeho práva k Tovaru, ktorú je povinný Kupujúci (Zákazník) uhradiť na základe Kúpnej zmluvy spoločnosti MSD, a ktorej výška sa určí podľa ustanovení článku VI. týchto Podmienok.

"Kúpna zmluva" je kúpna zmluva uzatvorená ústnou, písomnou alebo inou formou medzi MSD ako stranou predávajúcou a Kupujúcim (Zákazníkom) ako stranou kupujúcou, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k Tovaru na Kupujúceho (Zákazníka) a povinnosť Kupujúceho (Zákazníka) zaplatiť spoločnosti MSD za to Kúpnu cenu; súčasťou každej Kúpnej zmluvy sú vždy tieto Podmienky a Dodací list, ak bol Zmluvnými stranami vyhotovený.

"Kupujúci" je fyzická alebo právnická osoba, ako zmluvná strana Kúpnej zmluvy na strane kupujúceho, ktorá uzavrela s MSD ako predávajúcim Kúpnu zmluvu; Kupujúci je vždy Zákazníkom.

"Miesto prevádzky spoločnosti MSD" je miesto prevádzakárne spoločnosti MSD na adrese Nádražná 50, 900 28 Ivanka pri Dunaji, prípadne na inej adrese, ktorá bude uvedená spoločnosťou MSD na Dodacom liste alebo na Webovej stránke MSD ako adresa prevádzky.

"MSD" je spoločnosť MSD Company, spol. s r.o., so sídlom Nádražná 50, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 35 795 832, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vl.č. 22464/B.

"Občiansky zákonník" je zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník, v znení neskorších právnych predpisov.

"Obchodný zákonník" - je zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník, v znení neskorších právnych predpisov. "Objednávateľ" je fyzická alebo právnická osoba, ako zmluvná strana Zmluvy o dielo na strane objednávateľa, ktorá uzavrela s MSD ako zhotoviteľom Zmluvu o dielo; Objednávateľ je vždy Zákazníkom.

"Podmienky" sú tieto "Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti MSD Company, spol. s r.o.", ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy v znení platnom ku dňu udelenia súhlasu Zákazníka s týmito Podmienkami, a to aj v prípade, ak samotná Zmluva nie je uzavretá v písomnej forme.

"Spotrebiteľ" - je fyzická osoba, ktorá v právnom vzťahu s MSD vystupuje na strane Kupujúceho alebo Objednávateľa, a ktorá pri uzatváraní príslušnej zmluvy v zmysle § 52 Občianskeho zákonníka nekoná v rámci jej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti. Spotrebiteľom je aj fyzická alebo právnická osoba v zmysle § 2 písm. a) ZOS, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

"Súhlas Zákazníka" je súhlas Zákazníka s tým, aby tieto Podmienky boli neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a boli tak pre obidve Zmluvné strany záväzné.

"Tovar" je hnuteľná vec, ktorá je predmetom prevodu vlastníckeho práva z MSD na Kupujúceho (Zákazníka) na základe Kúpnej zmluvy. Tovarom nie sú nehnuteľné veci, práva alebo záväzky.

"Webová stránka MSD" je webová stránka spoločnosti MSD umiestnená na adrese "www.msdcompany.sk".

"Zákazník" je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s Zmluvu; Zákazník môže byť Kupujúcim (pri uzatvorení Kúpnej zmluvy) alebo Objednávateľom (pri uzavretí Zmluvy o dielo), príp. aj Kupujúcim aj Objednávateľom zároveň.

"Záručný list" je písomný záručný list podpísaný spoločnosťou MSD, ktorým spoločnosť MSD poskytuje Kupujúcemu záruku za dodaný Tovar nad rámec záruk podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä Obchodného zákonníka, príp. aj iné ustanovenia. Záručný list spravidla podpisuje aj Kupujúci, a to pri prevzatí Tovaru.

"ZKR" - zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení. "Zmluva" je Kúpna zmluva alebo Zmluva o dielo, príp. zmluva uzatvorená medzi Zmluvnými stranami obsahujúca súčasne ustanovenia Kúpnej zmluvy aj Zmluvy o dielo, či iná zmluva uzatvorená medzi Zmluvnými stranami, ktorá obsahuje ustanovenia Kúpnej zmluvy a/alebo Zmluvy o dielo, a to bez ohľadu na formu uzavretia Zmluvy. Jednotlivé časti obsahu Zmluvy, resp. jednotlivé ustanovenia Zmluvy, môžu byť uzatvorené v rôznych formách (napr. časť písomne a časť ústne). Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú vždy tieto Podmienky.

"Zmluva o dielo" je zmluva o dielo uzatvorená ústnou, písomnou alebo inou formou medzi MSD ako zhotoviteľom a Objednávateľom (Zákazníkom) ako objednávateľom, ktorou sa MSD zaväzuje vykonať Dielo a Objednávateľ (Zákazník) sa zaväzuje za vykonanie Diela zaplatiť spoločnosti MSD Cenu za Dielo; súčasťou každej Zmluvy o dielo sú vždy tieto Podmienky a Dodací list, ak bol Zmluvnými stranami vyhotovený.

"Zmluvné strany" sú MSD a Zákazník.

"ZOS" je zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov

 

Článok III. ​Obsah, záväznosť a výklad Zmluvy

3.1 Tieto Podmienky predstavujú neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, a to aj v prípade uzavretia Zmluvy inak ako písomne (tj. najmä ústnou alebo elektronickou formou na diaľku). Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú aj písomný Dodací list a Cenníky MSD zverejnené na Webovej stránke MSD, a to bez ohľadu na formu uzavretia Zmluvy.

3.2 Ak medzi Zmluvnými stranami nie je v samotnej písomnej Zmluve dohodnuté inak, platí, že udelenie Súhlasu Zákazníka s týmito Podmienkami dáva Zákazník podpisom Dodacieho listu, ak sa Dodací list vyhotovuje. Zákazník je povinný podpísať Dodací list vždy pri prevzatí Tovaru alebo Diela, alebo ich častí. Súhlas Zákazníka môže byť udelený aj podpisom Záručného listu, prípadne akoukoľvek inou formou a spôsobom, z ktorých je zrejmé, že Zákazník súhlasí s tým, aby Podmienky boli neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

3.3 Od okamžiku udelenia Súhlasu Zákazníka s týmito Podmienkami v zmysle bodu 3.2 tohto článku sa tieto Podmienky stávajú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy v ich znení platnom ku dňu udelenia Súhlasu Zákazníka, a ich platnosť a účinnosť nemôže byť oddelená od platnosti a účinnosti samotnej Zmluvy.

3.4 V prípade, že je samotná Zmluva uzatváraná písomnou formou, v prípade rozporu medzi ustanoveniami samotnej Zmluvy a ustanoveniami týchto Podmienok, platia ustanovenia samotnej písomnej Zmluvy, ktoré majú prednosť pred ustanoveniami týchto Podmienok.

3.5 V prípade, že je samotná Zmluva uzatváraná ústnou formou, v prípade rozporu medzi ujednaniami dohodnutými v samotnej ústnej Zmluve a ustanoveniami týchto Podmienok, platia ustanovenia týchto Podmienok, ktoré majú prednosť pred ujednaniami dohodnutými v samotnej ústnej Zmluve.

3.6 V prípade, že je samotná Zmluva uzatváraná ústnou formou, v prípade rozporu medzi ujednaniami dohodnutými v samotnej ústnej Zmluve a údajmi uvedenými na Dodacom liste majú prednosť údaje uvedené na Dodacom liste, ktoré majú prednosť pred ujednaniami samotnej ústnej Kúpnej zmluvy a údajmi na Faktúre.

3.7 V prípade, že je samotná Zmluva uzatváraná ústnou formou, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v prípade pochybností o obsahu Zmluvy, resp. obsahu práv a povinností Zmluvných strán, platia ustanovenia týchto Podmienok a skutočnosti uvedené na písomnom Dodacom liste.

3.8 Kde sa v tomto článku hovorí o "samotnej Zmluve", má sa tým na mysli samotná Zmluva (najmä Kúpna zmluva alebo Zmluva o dielo) bez týchto Podmienok, Dodacieho listu alebo iných jej súčastí. Ak z povahy veci nevyplýva inak, kde sa v týchto Podmienkach hovorí o Zmluve, myslí sa tým Zmluva vrátane všetkých jej súčastí, tj. vrátane týchto Podmienok a Dodacieho listu.

3.9 Kde sa v týchto Podmienkach hovorí o "Podmienkach", myslia sa tým výlučne tieto Podmienky (tj. bez Dodacieho listu a Zmluvy). Kde sa v týchto Podmienkach hovorí o "Dodacom liste", myslí sa tým výlučne Dodací list (tj. bez týchto Podmienok a bez Zmluvy a Faktúry). Kde sa v týchto Podmienkach hovorí o Faktúre, myslí sa tým výlučne Faktúra bez Dodacieho listu alebo Zmluvy.

 

Článok IV.​ Predmet a obsah Kúpnej zmluvy

4.1 Ustanovenia tohto článku a článkov V. až VII. týchto Podmienok upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán v prípade uzavretia Kúpnej zmluvy, pričom Zákazník má postavenie kupujúceho a spoločnosť MSD postavenie predávajúceho. Ak je predmetom záväzku spoločnosti MSD montáž veci, ide o Zmluvu o dielo.

4.2 Predmetom Kúpnej zmluvy je záväzok MSD dodať a previesť na Kupujúceho vlastníckeho právo k Tovaru a záväzok Kupujúceho Tovar prevziať a uhradiť spoločnosti MSD Kúpnu cenu.

4.3 Ak medzi Zmluvnými stranami nie je v písomnej Kúpnej zmluve dohodnuté inak, platí, že Kúpna zmluva je uzatvorená okamžikom prijatia návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy jednej zo Zmluvných strán druhou zo Zmluvných strán; to platí v prípade akejkoľvek formy návrhu a jeho prijatia, a to najmä ústne, písomne alebo elektronickou formou (emailom). V prípade pochybností o okamžiku uzavretia Kúpnej zmluvy, platí, že Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením Cenovej Ponuky MSD Kupujúcim akoukoľvek formou, ale najneskôr okamžikom prevzatia Tovaru Kupujúcim.

4.4 Uzavretím Kúpnej zmluvy tak vzniká medzi MSD ako predávajúcim a Kupujúcim právny vzťah, ktorého obsah (tj. práva a povinnosti) je vymedzený Kúpnou zmluvou vrátane týchto Podmienok a Dodacieho listu (ak sa podpisuje), ako neoddeliteľnými súčasťami Kúpnej zmluvy, a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom. Ustanovenia Kúpnej zmluvy vrátane týchto Podmienok majú prednosť pred ustanoveniami Obchodného zákonníka.

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade pochybností o tom, aký Tovar je, resp. mal byť, predmetom Kúpnej zmluvy, platí, že predmetom Kúpnej zmluvy je Tovar, ktorý sa určí nasledovne podľa uvedeného poradia:

a) ak je samotná Kúpna zmluva uzatváraná v písomnej forme alebo v elektronickej forme (emailom), platí, že predmetom Kúpnej zmluvy je Tovar špecifikovaný v samotnej Kúpnej zmluve,

b) ak je Kúpna zmluva uzatváraná v inej forme ako je uvedené v písm. a) tohto bodu, platí, že predmetom Kúpnej zmluvy je Tovar špecifikovaný v písomnom Dodacom liste,

c) ak sa Dodací list nepodpisuje, alebo si Kupujúci Tovar prevzal pred podpisom Dodacieho listu, platí, že predmetom Kúpnej zmluvy je Tovar, ktorý si Kupujúci skutočne prevzal; prevzatím Tovaru Kupujúci potvrdzuje, že všetok Tovar, ktorý prevzal, je predmetom Kúpnej zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ nie je Kupujucim preukázaný opak, za Tovar, ktorý si Kupujúci skutočne prevzal v zmysle písm. c) tohto bodu je Tovar, ktorý je uvedený na Faktúre vystavenej spoločnosťou MSD.

 

Článok V.​ Dodanie a prevzatie Tovaru

5.1 Spoločnosť MSD je povinná dodať Tovar, ktorý obsahuje obvyklé vlastnosti Tovaru, a ktorý je použiteľný pre obvyklé účely, na ktoré sa Tovar spravidla používa.

5.2 V prípade, že má Tovar podľa vôle Kupujúceho obsahovať akékoľvek špecifické alebo nadštandardné vlastnosti nad rámec vlastností Tovaru uvedených v bode 5.1 tohto článku, musia byť tieto špecifické vlastnosti Tovaru uvedené v písomnej Kúpnej zmluve podpísanej obidvomi Zmluvnými stranami, inak tým spoločnosť MSD nie je viazaná a Kupujúci je povinný si dodaný Tovar prevziať a zaplatiť za neho Kúpnu cenu; to isté platí aj v prípade, ak má byť Tovar používaný na iné než obvyklé účely alebo má spĺňať akékoľvek nadštandardné či neobvyklé technické či iné vlastnosti. Pre účely odstránenia pochybností platí, že pre splnenie požiadavky písomnej formy Kúpnej zmluvy požadovanej v tomto bode nestačí elektronicky učinená emailová objednávka Kupujúceho, ale písomná (listinná) forma Kúpnej zmluvy s podpismi obidvoch Zmluvných strán, ibaže emailovú objednávku Zákazníka MSD preukázateľne potvrdila elektronicky emailom, z ktorého jednoznačne vyplýva súhlas MSD s nadštanardnými vlastnosťami Tovaru.

5.3 Ak v písomnej Kúpnej zmluve nie je Zmluvnými stranami výslovne dohodnutý termín dodania Tovaru platí, že termín dodania Tovaru je oprávnená určiť jednostranne spoločnosť MSD. Termín dodania Tovaru je spoločnosť MSD oprávnená jednostranne zmeniť a oznámiť Objednávateľovi, a to najmä ak Objednávateľ porušuje svoju povinnosť poskytovať súčinnosť, alebo sa vyskytnú okolnosti, ktoré MSD nemôže ovplyvniť (napr. omeškanie dodávateľa MSD).

5.4 Ak v písomnej Kúpnej zmluve nie je Zmluvnými stranami výslovne dohodnutý spôsob a miesto dodania Tovaru, je MSD povinná dodať Tovar tým, že umožní Kupujúcemu nakladať s Tovarom v Mieste prevádzky spoločnosti MSD.

5.5 Spoločnosť MSD je povinná dodať spolu s Tovarom doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie Tovaru (napr. návody na použitie, manuály apod.) len ak je to výslovne dohodnuté v písomnej Kúpnej zmluve alebo v Dodacom liste.

5.6 Kupujúci je povinný si prevziať riadne dodaný Tovar v mieste, čase a spôsobom dohodnutým v Kúpnej zmluve, resp. týchto Podmienkach, inak sa dostane do omeškania so splnením jeho záväzku si Tovar ponúknutý spoločnosťou MSD prevziať. Ak Kupujúci poruší svoju povinnosť si Tovar prevziať podľa predchádzajúcich ustanovení, je MSD oprávnená Kupujúceho vyzvať (akoukoľvek formou) k prevzatiu Tovaru s určením miesta a času prevzatia Tovaru, ktoré má právo jednostranne určiť spoločnosť MSD.

5.7 Kupujúci je povinný pri prevzatí Tovaru podpísať písomný Dodací list, ktorý bude obsahovať minimálne nasledujúce náležitosti: identifikáciu Kupujúceho v rozsahu meno/názov, sídlo/adresu, IČO Kupujúceho, ďalej špecifikáciu prevzatého Tovaru, dátum podpisu Dodacieho listu, podpis Kupujúceho, resp. osoby oprávnenej konať menom Kupujúceho. Dodací list môže obsahovať aj iné náležitosti, ak to bude niektorá zo Zmluvných strán požadovať. Dodací list slúži ako potvrdenie Kupujúceho, že Tovar od spoločnosti MSD prevzal, pričom jeden originál Dodacieho listu vždy náleží spoločnosti MSD.

5.8 Kupujúci je povinný si prevziať riadne dodaný Tovar a podpísať spoločnosti MSD Dodací list. Kupujúci je oprávnený nevydať Tovar Kupujúcemu dovtedy, kým mu Kupujúci nepodpíše Dodací list, ktorý bude obsahovať všetky povinné náležitosti podľa bodu 5.7 tohto článku, pričom v tomto prípade sa povinnosť MSD dodať Kupujúcemu Tovar riadne a včas bude považovať za splnenú.

 

Článok VI. ​Kúpna cena a jej splatnosť

6.1 Spoločnosti MSD vzniká nárok na zaplatenie Kúpnej ceny v lehote jej splatnosti v okamžiku prevzatia Tovaru Kupujúcim.

6.2 Kúpna cena je Zmluvnými stranami spravidla dohodnutá v Kúpnej zmluve vrátane jej súčastí. V prípade, že je Kúpna zmluva uzatvorená v ústnej forme, v pochybnostiach platí, že Kúpna cena za dodanie Tovaru je cena uvedená v Cenovej ponuke spoločnosti MSD, príp. na Dodacom liste, ak Dodací list obsahuje výšku Kúpnej ceny, ktoré majú v tomto prípade prednosť pred ujednaniami o výške kúpnej ceny uvedenými v samotnej Kúpnej zmluve uzavretej v ústnej forme. Ak však Kúpna cena nie určiteľná podľa vyššie uvedených ustanovení a nie je preukázaný opak, platí, že Kúpna cena za dodanie tovaru je Kúpna cena uvedená na Faktúre vystavenej spoločnosťou MSD, ktorá sa v zmysle § 448 ods. 2 Obchodného zákonníka za cenu, za ktorú sa obvykle predával taký alebo porovnateľný tovar v čase uzavretia Kúpnej zmluvy za zmluvných podmienok obdobných obsahu Kúpnej zmluvy.

6.3 Kupujúci je povinný uhradiť Kúpnu cenu v lehote splatnosti bezhotovostným prevodom, príp. hotovostným vkladom, na Bankový účet MSD. Kúpna cena sa považuje za uhradenú okamžikom pripísania celej Kúpnej ceny na príslušný Bankový účet MSD. V prípade akýchkoľvek bankových poplatkov (aj v rámci cezhraničného bankového prevodu) nesie náklady na tieto poplatky v plnej miere Kupujúci, ktorý je povinný zabezpečiť, aby na Bankový účet MSD bola pripísaná celá hodnota Kúpnej ceny.

6.4 V prípade, že je samotná Kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu Kúpnu cenu v lehote splatnosti tam uvedenej, inak v lehote splatnosti určenej podľa ustanovení bodu 6.5 tohto článku. Lehota splatnosti dohodnutá v samotnej písomnej Kúpnej zmluve má prednosť pred lehotou splatnosti určenou podľa týchto Podmienok, alebo uvedenej na Dodacom liste alebo na Faktúre.

6.5 Kupujúci je povinný uhradiť Kúpnu cenu najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru. Splatnosť Kúpnej ceny podľa predchádzajúcej vety platí bez ohľadu na skutočnosť, či MSD vystavila a doručila Kupujúcemu Faktúru a bez ohľadu na lehotu splatnosti uvedenej na Faktúre. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že deň podpisu Dodacieho listu Kupujúcim sa považuje za deň prevzatia Tovaru.

6.6 MSD je oprávnena požadovať od Zákazníka pred dodaním Tovaru zálohu na dodanie Tovaru, ktorá sa v prípade jej zaplatenia Zákazníkom započíta do úhrady Kúpnej ceny. Ak nie je vo výzve MSD uvedené inak, záloha je splatná do 14 dní odo dňa doručenia výzvy Zákazníkovi. V prípade, ak Zákazník zálohu nezaplatí včas, predlžuje sa lehota MSD pre dodanie Tovaru o omeškanie Zákazníka so zaplatením zálohy. Ak záloha nebude zaplatená ani do 10 dní odo dňa jej splatnosti, môže MSD od Kúpnej zmluvy jednostranne odstúpiť.

 

Článok VII.​ Výhrada vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody na Tovare pri Kúpnej zmluve

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci nadobudne k Tovaru vlastnícke právo v momente prevzatia Tovaru len za predpokladu, že Kupujúci uhradil pred prevzatím Tovaru celú Kúpnu cenu Tovaru a všetky ďalšie záväzky, ktoré mal voči MSD (napr. úroky z omeškania, zmluvné pokuty, náhradu škody, atď.) vyplývajúce z Kúpnej zmluvy. Ustanovenia tohto bodu sa nedotýkajú vzniku nároku MSD na uhradenie Kúpnej ceny prevzatím Tovaru Kupujúcim. 7.2 V prípade, že v momente prevzatia Tovaru Kupujúcim nebola uhradená celá Kúpna cena Tovaru alebo spoločnosť MSD má voči Kupujúcemu akékoľvek pohľadávky vyplývajúce z Kúpnej zmluvy, prejde vlastnícke právo k Tovaru na Kupujúceho až úplným uhradením Kúpnej ceny a všetkých záväzkov Kupujúceho voči Predávajúcemu z Kúpnej zmluvy vyplývajúcich. Prechod vlastníckeho práva na Kupujúceho po prevzatí Tovaru nemá vplyv na povinnosť úhrady Kúpnej ceny Kupujúcim. 7.3 V prípade, že vlastnícke právo prechádza na Kupujúceho v zmysle tohto článku až po prevzatí Tovaru, stáva sa Kupujúci oprávneným držiteľom Tovaru až do okamžiku nadobudnutia jeho vlastníckeho práva k Tovaru podľa bodu 7.2 tohto článku, príp. do okamžiku vzniku povinnosti Kupujúceho vrátiť Tovar spoločnosti MSD; nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho v zmysle bodu 7.8 tohto článku. 7.4 V čase, kedy je Kupujúci držiteľom (oprávneným alebo neoprávneným) Tovaru, ale ešte nie je jeho vlastníkom, je Kupujúci povinný udržiavať Tovar na svoje náklady v riadnom a prevádzkyschopnom stave a zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré by Tovar poškodili či znížili jeho hodnotu. Do okamžiku, kedy sa Kupujúci stane vlastníkom Tovaru, nie je Kupujúci oprávnený umožniť nakladanie či užívanie Tovaru tretej osobe, nesmie Tovar odovzdať tretej osobe, nesmie previesť úplatne alebo bezúplatne vlastnícke právo k Tovaru na tretiu osobu, zriadiť na Tovar záložné právo, predkupné právo, či Tovar iným spôsobom zaťažiť, učiniť predmetom zabezpečovacieho prevodu práva či vykonať s Tovarom akúkoľvek inú dispozíciu, ktorá by zhoršila alebo znemožnila postavenie spoločnosti MSD ako vlastníka Tovaru a obmedzila či znemožnila jeho možnosť prevziať Tovaru späť od Kupujúceho v prípade odstúpenia od Zmluvy spoločnosťou MSD. V prípade zvýšenia hodnoty Tovaru v dôsledku konania Kupujúceho ako držiteľa (oprávneného či neoprávneného) Tovaru, a v prípade vzniku povinnosti Kupujúceho vrátiť Tovar späť spoločnosti MSD (napr. v dôsledku odstúpenia od Zmluvy), nevznikne spoločnosti MSD akýkoľvek záväzok uhradiť Kupujúcemu náklady spojené so zvýšením hodnoty Tovaru. 7.5 Ak Kupujúci poruší ktorúkoľvek z povinností uvedených v bode 7.4 tohto článku, vznikne spoločnosti MSD nárok na zmluvnú pokutu voči Kupujúcemu vo výške Kúpnej ceny a príslušnej sadzby DPH, a to najmä ak napriek tomu, že nie je vlastníkom Tovaru, tento Tovar prevedie na tretiu osobu či vykoná iné úkony alebo dispozície s Tovarom, v dôsledku ktorých k Tovaru nadobudne vlastnícke právo, právo držby alebo právo užívania tretia osoba. Vznik a trvanie nároku spoločnosti MSD na náhradu škody a zaplatenie Kúpnej ceny Tovaru ustanoveniami tohto bodu nie sú dotknuté. Nárok MSD na zmluvnú pokudu podľa tohto bodu vzniká okamžikom porušenia povinnosti Kupujúceho. 7.6 Ak Kupujúci poruší ktorúkoľvek z povinností uvedených v bode 7.4 tohto článku, zodpovedá spoločnosti MSD za všetky náklady spojené s uplatnením vlastníckeho práva MSD k Tovaru, a to najmä ak napriek tomu, že nie je vlastníkom Tovaru, umožní tretej osobe s Tovarom nakladať či ho užívať (napr. dá Tovar do nájmu, pôžičky, apod.). Kupujúci je v takom prípade súčasne povinný previesť na MSD všetok prospech, ktorý od tretej osoby obdržal ako protihodnotu za to, že umožnil tretej osobe nakladať či užívať Tovar (napr. nájomné). Vznik a trvanie nároku spoločnosti MSD na náhradu škody a zaplatenie Kúpnej ceny Tovaru , ako aj práva MSD podľa bodu 7.5 tohto článku nie sú ustanoveniami tohto bodu dotknuté. Nároky MSD na náhradu nákladov a vydanie prospechu podľa tohto bodu vznikajú okamžikom porušenia povinnosti Kupujúceho. 7.7 Nároky spoločnosti MSD na zmluvné pokuty a iné nároky MSD voči Kupujúcemu podľa tohto článku, ako aj prípadný nárok MSD na náhradu škody spôsobenej v dôsledku porušenia povinností Kupujúceho uvedenými v tomto článku, sa kumulujú, trvajú aj po zaplatení celej Kúpnej ceny Kupujúcim (resp. po nadobudnutí vlastníckeho práva Kupujúceho k Tovaru), a trvajú aj v prípade zániku Zmluvy z dôvodu odstúpenia od Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou. 7.8 Na Kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na Tovare okamžikom prevzatia Tovaru, resp. okamžikom, kedy sa Kupujúci dostane do omeškania s prevzatím Tovaru. Článok VIII.​ Predmet a obsah Zmluvy o dielo 8.1 Ustanovenia tohto článku a článkov IX. až XI. týchto Podmienok upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán v prípade uzavretia Zmluvy o dielo, pričom Zákazník je v postavení objednávateľa a spoločnosť MSD v postavení zhotoviteľa. V prípade uzavretia Zmluvy so Zákazníkom, ktorej predmetom je aj montáž Tovaru, považuje sa Zmluva za Zmluvu o dielo v zmysle týchto Podmienok. 8.2 Predmetom Zmluvy o dielo je záväzok MSD vykonať Dielo a záväzok Objednávateľa Dielo prevziať a zaplatiť za neho spoločnosti MSD Cenu za Dielo. 8.3 Ak medzi Zmluvnými stranami nie je v písomnej Zmluve o Dielo dohodnuté inak, platí, že Zmluva o dielo je uzatvorená okamžikom prijatia návrhu na uzavretie Zmluvy o dielo jednej zo Zmluvných strán druhou zo Zmluvných strán; to platí v prípade akejkoľvek formy návrhu a jeho prijatia, a to najmä ústne, písomne alebo elektronickou formou (emailom). V prípade pochybností o okamžiku uzavretia Zmluvy o dielo, platí, že Zmluva o dielo je uzavretá potvrdením Cenovej Ponuky Objednávateľom akoukoľvek formou, ale najneskôr okamžikom prevzatia Diela Objednávateľom. 8.4 Uzavretím Zmluvy o dielo vzniká medzi MSD ako zhotoviteľom a Objednávateľom právny vzťah, ktorého obsah (tj. práva a povinnosti) je vymedzený Zmluvou o dielo vrátane týchto Podmienok a Dodacieho listu (ak sa podpisuje), ako neoddeliteľnými súčasťami Zmluvy o dielo, a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom. Ustanovenia Zmluvy o dielo vrátane týchto Podmienok majú prednosť pred ustanoveniami Obchodného zákonníka. 8.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade pochybností o tom, aké Dielo je, resp. malo byť, predmetom Zmluvy o dielo, platí, že predmetom Zmluvy o dielo je Dielo, ktoré sa určí nasledovne podľa uvedeného poradia:

a) ak je samotná Zmluva o dielo uzatváraná v písomnej forme alebo v elektronickej forme (emailom), platí, že jej predmetom je Dielo špecifikované v samotnej Kúpnej zmluve,

b) ak je samotná Zmluva o dielo uzatváraná v inej forme ako je uvedené v písm. a) tohto bodu, platí, že jej predmetom je Dielo špecifikované v písomnom Dodacom liste,

c) ak sa Dodací list nepodpisuje, alebo si Objednávateľ Dielo prevzal pred podpisom Dodacieho listu, platí, že predmetom Zmluvy o dielo je Dielo, ktoré si Kupujúci skutočne prevzal; prevzatím Diela Objednávateľ potvrdzuje, že Dielo, ktorý prevzal, je predmetom Zmluvy o dielo.

Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ nie je Objednávateľom preukázaný opak, za Dielo, ktoré si Objednávateľ skutočne prevzal v zmysle písm. c) tohto bodu je Dielo, ktoré je uvedené na Faktúre vystavenej spoločnosťou MSD. Článok IX.​ Vykonanie a prevzatie Diela 9.1 MSD splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním Diela Zákazníkovi spôsobom a v mieste dohodnutým v samotnej písomnej Zmluve o dielo, inak v mieste a spôsobom určeným týmito Podmienkami. 9.2 Spoločnosť MSD je povinná vykonať Dielo, ktoré je použiteľné pre obvyklé účely, na ktoré sa Dielo spravidla používa v bežnom obchodnom styku. 9.3 V prípade, že má Dielo podľa vôle Objednávateľa obsahovať akékoľvek špecifické alebo nadštandardné vlastnosti nad rámec vlastností Diela uvedených v bode 9.2 tohto článku, musia byť tieto špecifické vlastnosti Diela uvedené v písomnej Zmluve o dielo podpísanej obidvomi Zmluvnými stranami, inak tým spoločnosť MSD nie je viazaná a Objednávateľ je povinný si Dielo prevziať a zaplatiť Cenu Diela; to isté platí aj v prípade, ak má byť Dielo používané na iné než obvyklé účely alebo má spĺňať akékoľvek nadštandardné či neobvyklé technické či iné vlastnosti. Pre účely odstránenia pochybností platí, že pre splnenie požiadavky písomnej formy Zmluvy o dielo požadovanej v tomto bode nestačí elektronicky učinená emailová objednávka Objednávateľa, ale písomná (listinná) forma samotnej Zmluvy s podpismi obidvoch Zmluvných strán, ibaže emailovú objednávku Zákazníka spoločnosť MSD preukázateľne potvrdila elektronicky emailom, z ktorého jednoznačne vyplýva súhlas MSD s nadštanardnými vlastnosťami Diela. 9.4 Ak písomná Zmluva o dielo nestanoví miesto odovzdania Diela ani povinnosť MSD odoslať Dielo, uskutočňuje sa odovzdanie v mieste, ktoré určí spoločnosť MSD ako zhotoviteľ Diela a oznámi Objednávateľovi. Ak MSD neurčí miesto odovzdania Diela, odovzdá sa v mieste, o ktorom Objednávateľ vedel alebo musel vedieť v čase uzavretie Zmluvy o dielo, že v ňom bude spoločnosť MSD Dielo vykonávať (spravidla miesto, kde sa mala vykonať montáž hnuteľných vecí, atď.). Ak nie je miesto odovzdania Diela možné určiť podľa predchádzajúcich ustanovení tohto bodu, je miesto odovzdania Diela Adresa prevádzky spoločnosti MSD. 9.5 Ak v písomnej Zmluve o dielo nie je dohodnuté inak, splní MSD svoju povinnosť vykonať Dielo, keď umožní Objednávateľovi nakladať s riadne vykonaným Dielom v mieste určenom podľa bodu 9.4 tohto článku. 9.6 Ak nie je doba vykonania Diela dohodnutá v samotnej písomnej Zmluve o dielo, je spoločnosť MSD ako zhotoviteľ oprávnená určiť jednostranne termín vykonania Diela v primeranej lehote s prihliadnutím na povahu Diela, potrebnú mieru a výkon súčinnosti Objednávateľa, povahu a dostupnosť Tovaru, ktorý je potreba k vykonaniu Diela a iných skutočností, ktoré môžu mať vplyv na vykonávanie Diela; v takom prípade je spoločnosť MSD oprávnena aj jednostranne zmeniť termín vykonania Diela. Termín vykonania Diela (aj dohodnutý Zmluvnými stranami) sa predlžuje o dobu, kedy je Objednávateľ v omeškaní so splnením jeho povinnosti alebo Objednávateľ porušuje svoju povinnosť poskytovať spoločnosti MSD súčinnosť (najmä zabezpečiť prístup do priestorov, kde sa Dielo má vykonávať), alebo sa vyskytnú okolnosti, ktoré MSD nemôže ovplyvniť. 9.7 Spoločnosť MSD je oprávnená poveriť vykonávaním Diela inú osobu. Pri vykonávaní Diela má spoločnosť MSD zodpovednosť, akoby Dielo vykonávala sama. 9.8 Ak MSD zistí pri vykonávaní Diela skryté prekážky, týkajúce sa veci, na ktorej sa má vykonať Dielo, alebo mieste, kde sa má Dielo vykonať, a tieto prekážky znemožňujú vykonanie Diela dohodnutým spôsobom, je MSD oprávnená to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 pracovných dní, oznámiť Objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu Diela. Do dosiahnutia dohody o zmene Diela je MSD oprávnený vykonávanie Diela prerušiť, pričom toto sa nepovažuje za porušenie Zmluvy a o dobu prerušenia sa predlžuje termín vykonania Diela. Ak sa strany v primeranej lehote, ale najneskôr do 30 dní od oznámenia, nedohodnú na zmene Zmluvy, môže ktorákoľvek Zmluvná strana od Zmluvy odstúpiť, spoločnosť MSD má v tomto prípade nárok na náhradu škody a zaplatenie primeranej časti Ceny Diela, ktoré bolo spoločnosťou MSD vykonané. 9.9 Objednávateľ je povinný si vykonané Dielo prevziať v mieste, čase a spôsobom dohodnutým v Zmluve, inak je spoločnosť MSD oprávnená Objednávateľa jednostranne vyzvať písomne, ústne alebo elektronicky emailom k prevzatiu Diela s určením miesta a času prevzatia Diela, ktoré má právo jednostranne určiť spoločnosť MSD. Ak si Objednávateľ Dielo nepreberie, dostane sa do omeškania so splnením jeho záväzku si Dielo prevziať. 9.10 Objednávateľ je povinný pri prevzatí Diela podpísať písomný Dodací list, ktorý bude obsahovať minimálne nasledujúce náležitosti: identifikáciu Objednávateľa v rozsahu meno/názov, sídlo/adresu, IČO Objednávateľa, ďalej špecifikáciu prevzatého Diela, dátum podpisu Dodacieho listu, podpis Objednávateľa, resp. osoby oprávnenej konať menom Objednávateľa. Dodací list môže obsahovať aj iné náležitosti, ak to bude niektorá zo Zmluvných strán požadovať. Dodací list slúži ako potvrdenie Objednávateľa, že Dielo od spoločnosti MSD prevzal, pričom jeden originál Dodacieho listu vždy náleží spoločnosti MSD. 9.11 Objednávateľ je povinný si prevziať riadne vykonané Dielo a podpísať spoločnosti MSD Dodací list. Objednávateľ je oprávnený nevydať Dielo Objednávateľovi dovtedy, kým mu Objednávateľ nepodpíše Dodací list, ktorý bude obsahovať všetky povinné náležitosti podľa bodu 9.10 tohto článku, pričom v tomto prípade sa povinnosť MSD dodať Objednávateľovi Dielo riadne a včas bude považovať za splnenú.

 

Článok X.​

Cena za Dielo

10.1 Spoločnosti MSD vzniká nárok na zaplatenie Ceny za Dielo okamžikom vyhotovenia Diela. 10.2 Cena za Dielo je Zmluvnými stranami spravidla dohodnutá v Zmluve o dielo vrátane jej súčastí. V prípade, že je Zmluva o dielo uzatvorená v ústnej forme, v pochybnostiach platí, že Cena Diela je cena uvedená v Cenovej ponuke spoločnosti MSD alebo na Dodacom liste (ak obsahuje Cenu Diela), ktoré majú v tomto prípade prednosť pred ujednaniami o výške ceny za Dielo uvedenými v samotnej Zmluve o dielo uzavretej v ústnej forme. Ak však Cena Diela nie je určiteľná podľa predchádzajúcich ustanovení, a nie je preukázaný opak, platí, že Cena za Dielo je cena uvedená na Faktúre vystavenej spoločnosťou MSD, ktorá sa v zmysle § 546 bude považovať za cenu, ktorá sa obvykle platí za porovnateľné dielo v čase uzavretia Zmluvy za obdobných obchodných podmienok. 10.3 Objednávateľ je povinný uhradiť Cenu Diela v lehote splatnosti bezhotovostným prevodom, príp. hotovostným vkladom, na Bankový účet MSD. Cena Diela sa považuje za uhradenú okamžikom pripísania celej Ceny Diela na príslušný Bankový účet MSD. V prípade akýchkoľvek bankových poplatkov (aj v rámci cezhraničného bankového prevodu) nesie náklady na tieto poplatky v plnej miere Objednávateľ, ktorý je povinný zabezpečiť, aby na Bankový účet MSD bola pripísaná celá hodnota Ceny za Dielo. 10.4 V prípade, že je samotná Zmluva o dielo uzatvorená v písomnej forme, je Objednávateľ povinný uhradiť MSD Cenu Diela v lehote splatnosti uvedenej v písomnej Zmluve, inak v lehote splatnosti určenej podľa ustanovení bodu 10.5 tohto článku. Lehota splatnosti dohodnutá v samotnej písomnej Zmluve má prednosť pred lehotou splatnosti uvedenej na Dodacom liste alebo na Faktúre. 10.5 Objednávateľ je povinný uhradiť Cenu za Dielo najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy si Dielo prevzal, resp. do 14 dní odo dňa, kedy si mal Dielo v súlade so Zmluvou alebo ustanoveniami bodu 9.9 týchto Podmienok,. prevziať. Splatnosť Ceny Diela podľa predchádzajúcej vety platí bez ohľadu na skutočnosť, či MSD vystavila a doručila Objednávateľovi Faktúru a bez ohľadu na lehotu splatnosti uvedenej na Faktúre. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že deň podpisu Dodacieho listu Objednávateľom sa považuje za deň prevzatia Diela. 10.6 MSD je oprávnena požadovať od Zákazníka pred dodaním Diela zálohu (preddavok) na vykonanie Diela, ktorá sa v prípade jej zaplatenia Zákazníkom započíta do úhrady Ceny za Dielo. Ak nie je vo výzve MSD uvedené inak, záloha je splatná do 14 dní odo dňa doručenia výzvy Zákazníkovi. V prípade, ak Zákazník zálohu nezaplatí včas, predlžuje sa lehota MSD pre vykonanie Diela o omeškanie Zákazníka so zaplatením zálohy. Ak záloha nebude zaplatená ani do 10 dní odo dňa jej splatnosti, môže MSD od Zmluvy o dielo jednostranne odstúpiť. Článok XI.​ Výhrada vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody na Diele 11.1 Objednávateľ nadobudne k Dielu vlastnícke právo v momente prevzatia Diela len za predpokladu, že Objednávateľ uhradil pred prevzatím Diela celú Cenu Diela a všetky ďalšie záväzky, ktoré mal voči MSD (napr. úroky z omeškania, zmluvné pokuty, náhradu škody, atď.) výplývajúce zo Zmluvy o dielo. Ustanovenia tohto bodu sa nedotýkajú vzniku nároku spoločnosti MSD na zaplatenie Ceny Diela okamžikom prevzatia Diela Objednávateľom. 11.2 V prípade, že v momente prevzatia Diela Objednávateľom nebola uhradená celá Cena Diela alebo spoločnosť MSD má voči Objednávateľovi akékoľvek pohľadávky vyplývajúce zo Zmluvy o dielo, prejde vlastnícke právo k Dielu na Objednávateľa až úplným uhradením Ceny Diela a všetkých záväzkov Objednávateľa voči spoločnosti MSD vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo (vrátane prípadných sankcií, zmluvných pokút a náhrady škody). 11.3 Ak v priebehu vykonávania Diela sa Dielo alebo jeho časti stanú neoddeliteľnou súčasťou nehnuteľnosti, na ktorej je Dielo vykonávané (napr. zabudovanie elektrických a iných vedení do stien budovy); vlastnícke právo k týmto veciam prechádza v tomto prípade na vlastníka nehnuteľnosti okamžikom splynutia z nehnuteľnosťou. Ustanovenie prvej vety tohto bodu však neplatí v prípade hnuteľných vecí, ktoré je možné technicky oddeliť od nehnuteľnosti bez újmy na ich funkčnosti a bez toho, aby sa tieto veci po ich oddelení od nehnuteľnosti znehodnotili, pričom vlastnícke právo k týmto (hnuteľným a oddeliteľným) veciam prechádza na Zákazníka podľa bodov 11.1 alebo 11.2 tohto článku, resp. podľa bodov 7.1 a 7.2 týchto Podmienok; to platí aj v prípade, že je Dielo zhotovované u Objednávateľa, na jeho pozemku či nehnuteľnosti, alebo na pozemku či nehnuteľnosti, ktorú Objednávateľ obstaral. Zmluvné strany sa tak výslovne dohodli, že súčasťou nehnuteľnosti sa nestávajú najmä vonkajšie a vnútorné klimatizačné jednotky, aj keď sú pripevnené k nehnuteľnosti, nakoľko je možné ich kedykoľvek technicky oddeliť od nehnuteľnosti bez újmy na ich funkčnosti a bez toho, aby sa tieto klimatizačné jednotky znehodnotili; výhrada vlastníckeho práva podľa týchto Podmienok (body 11.1, 11.2, resp. 7.1 a 7.2) sa tak v plnom rozsahu uplatní aj na vonkajšie a vnútorné klimatizačné jednotky. 11.4 Ak je Dielo zhotovované na nehnuteľnosti Objednávateľa, alebo na nehnuteľnosti, ktorú Objednávateľ obstaral, znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele Objednávateľ, aj keď nie je jeho vlastníkom v zmysle ustanovení týchto Podmienok; v ostatných prípadoch prechádza nebezpečenstvo škody na Objednávateľa okamžikom prevzatia Diela, resp. okamžikom, kedy sa Objednávateľ dostal do omeškania so splnením jeho povinnosti si Dielo prevziať. Ustanovenia bodov 11.1 a 11.2 tohto článku a ustanovenia bodov 7.1 a 7.2 v čl. VII. týchto Podmienok platia aj v prípade, ak je Dielo zhotovované na nehnuteľnosti Objednávateľa, alebo na nehnuteľnosti, ktorú Objednávateľ obstaral, tj. vlastnícke právo k Tovaru, resp. veciam tvoriach Dielo, zostáva spoločnosti MSD až do okamžiku uhradenia celej Kúpnej ceny / Ceny Diela Zákazníkom a súčasne splnení všetkých záväzkov Zákazníka vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy / Zmluvy o dielo (vrátane zmluvných pokút, sankcií či náhrady škody). 11.5 Ak záväzok vykonať Dielo zanikne v priebehu vykonávania Diela, a k zhotovovanému Dielu má vlastnícke právo Objednávateľ a Dielo alebo jeho časti vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť Zhotoviteľovi (napr. z dôvodov uvedených v bode 11.3), je Objednávateľ povinný uhradiť spoločnosti MSD to, o čo sa Objednávateľ zhotovovaním Diela obohatil, bez ohľadu na to, kto zodpovedá za dôvod zániku záväzku. 11.6 V prípade, že vlastnícke právo k Dielu prechádza na Objednávateľa v zmysle tohto článku až po prevzatí Diela, a počas vykonávania Diela by bol držiteľom Diela Objednávateľ, stáva sa Objednávateľ oprávneným držiteľom Diela až do okamžiku nadobudnutia jeho vlastníckeho práva k Dielu podľa príslušných ustanovení tohto článku, resp. čl. VII. týchto Podmienok, príp. do okamžiku vzniku povinnosti Objednávateľa vrátiť Dielo spoločnosti MSD. Ustanovenia tohto bodu a bodov 11.7 až 11.8 platia aj na jednotlivé veci, ktoré tvoria Dielo alebo sú potrebné k vykonaniu Diela (napr. vonkajšie a vnútorné klimatizačné jednotky), ako aj na časti Diela. 11.7 V čase, kedy je Objednávateľ držiteľom (oprávneným alebo neoprávneným) Diela, ale ešte nie je jeho vlastníkom, je Objednávateľ povinný udržiavať Dielo na svoje náklady v riadnom a prevádzkyschopnom stave a zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré by Dielo poškodili či znížili jeho hodnotu. Do okamžiku, kedy sa Objednávateľ stane vlastníkom Diela, nie je Objednávateľ oprávnený umožniť nakladanie či užívanie Diela či jeho časti tretej osobe, nesmie Dielo odovzdať tretej osobe, nesmie previesť úplatne alebo bezúplatne vlastnícke právo k Dielu či jeho časti na tretiu osobu, zriadiť na Dielo záložné právo, predkupné právo, či Dielo iným spôsobom zaťažiť, učiniť predmetom zabezpečovacieho prevodu práva či vykonať s Dielom akúkoľvek inú dispozíciu, ktorá by zhoršila alebo znemožnila postavenie spoločnosti MSD ako vlastníka Diela a obmedzila či znemožnila jeho možnosť prevziať Dielo späť od Objednávateľa v prípade odstúpenia od Zmluvy spoločnosťou MSD. V prípade zvýšenia hodnoty Diela v dôsledku konania Objednávateľa ako držiteľa (oprávneného či neoprávneného) Diela, a v prípade vzniku povinnosti Objednávateľa vrátiť Dielo späť spoločnosti MSD (napr. v dôsledku odstúpenia od Zmluvy), nevznikne spoločnosti MSD akýkoľvek záväzok uhradiť Objednávateľovi náklady spojené so zvýšením hodnoty Diela. 11.8 Ak Objednávateľ poruší ktorúkoľvek z povinností uvedených v bode 11.7 tohto článku, vznikne spoločnosti MSD nárok na zmluvnú pokutu voči Objednávateľovi vo výške Ceny za Dielo a príslušnej sadzby DPH, a to najmä ak napriek tomu, že nie je vlastníkom Diela, toto Dielo alebo jeho časť prevedie na tretiu osobu či vykoná iné úkony alebo dispozície s Dielom, v dôsledku ktorých k Dielu alebo jeho časti nadobudne vlastnícke právo, právo držby alebo právo užívania tretia osoba. Vznik a trvanie nároku spoločnosti MSD na náhradu škody a zaplatenie Ceny za Dielo ustanoveniami tohto bodu nie sú dotknuté. Nárok MSD na zmluvnú pokudu podľa tohto bodu vzniká okamžikom porušenia povinnosti Objednávateľa. Tam, kde sa v tomto bode hovorí o „Diele“, myslí sa tým aj časť Diela, ako aj jednotlivé veci tvoriace Dielo, resp. jednotlivé veci potrebné k vykonaniu Diela (najmä vonkajšie a vnútorné klimatizačné jednotky). 11.9 Ak Objednávateľ poruší ktorúkoľvek z povinností uvedených v bode 11.7 tohto článku, zodpovedá spoločnosti MSD za všetky náklady spojené s uplatnením vlastníckeho práva MSD k Dielu, a to najmä ak napriek tomu, že nie je vlastníkom Diela, umožní tretej osobe s Dielom nakladať či ho užívať (napr. dá Dielo do nájmu, pôžičky, prevedie ho, apod.). Objednávateľ je v takom prípade súčasne povinný previesť na MSD všetok prospech, ktorý od tretej osoby obdržal ako protihodnotu za to, že umožnil tretej osobe nakladať či užívať Dielo (napr. nájomné), či Dielo na tretiu osobu previedol (napr. kúpna cena). Vznik a trvanie nároku spoločnosti MSD na náhradu škody a zaplatenie Ceny za Dielo, ako aj práva MSD podľa bodu 11.8 tohto článku nie sú ustanoveniami tohto bodu dotknuté. Nároky MSD na náhradu nákladov a vydanie prospechu podľa tohto bodu vznikajú okamžikom porušenia povinnosti Objednávateľa. 11.10 Nároky spoločnosti MSD na zmluvné pokuty a iné nároky MSD voči Objednávateľovi podľa tohto článku, ako aj prípadný nárok MSD na náhradu škody spôsobenej v dôsledku porušenia povinností Objednávateľa uvedenými v tomto článku, sa kumulujú, trvajú aj po zaplatení celej Ceny Diela Objednávateľom (resp. po nadobudnutí vlastníckeho práva Objednávateľa k Dielu), a trvajú aj v prípade zániku Zmluvy z dôvodu odstúpenia od Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou. Spoločné ustanovenia pre Kúpnu zmluvu aj Zmluvu o dielo Článok XII.​ Zodpovednosť za vady a záruka 12.1 MSD zodpovedá za vady Tovaru, ktoré má Tovar v okamžiku prevzatia Tovaru Zákazníkom. MSD nezodpovedá za vady Tovaru, o ktorých Zákazník v čase uzavretia Kúpnej zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa Kúpna zmluva uzatvárala, musel vedieť. 12.2 MSD zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v okamžiku jeho prevzatia Diela Zákazníkom. 12.3 MSD môže poskytnúť Zákazníkovi záruku, že Tovar alebo Dielo bude mať po určitú dobu obvyklé alebo dohodnuté vlastnosti alebo budú použiteľné pre obvyklý alebo dohodnutý účel podľa týchto Podmienok (ďalej len "záruka"); záruka môže byť udelená len v písomnej forme, a to buď spravidla samostatným Záručným listom, príp. priamo v Zmluve uzavretej v písomnej forme, alebo na Dodacom liste, ktoré budú podpísané spoločnosťou MSD. V prípade poskytnutia záruky podľa predchádzajúcej vety zodpovedá MSD aj za vady Diela a Tovaru, ktoré vzniknú v čase uvedenom v záruke, najmä v čase uvedenom na Záručnom liste. 12.4 Ak je Zákazník Spotrebiteľom, záručná doba na Tovar alebo Dielo trvá 24 mesiacov odo dňa prevzatia Tovaru alebo Diela Zákazníkom. 12.5 MSD nezodpovedá za vady spôsobené neoprávneným alebo neodborným zásahom Zákazníka alebo tretej osoby do Tovaru alebo Diela, používaním Tovaru alebo Diela v rozpore s návodom na použitie, vniknutím cudzích látok do Tovaru alebo Diela, nesprávnou údržbou, neodvratnou živelnou udalosťou, mechanickým poškodením spôsobeným vinou Zákazníka alebo tretej osoby. MSD nezodpovedá za vady Tovaru alebo Diela, na ktorom boli porušené plomby alebo iné ochranné prvky umiestnené na Tovare alebo Diele za účelom zistenia neodbornej montáže alebo manipulácie, ak Tovar či Dielo takého plomby, príp. iné ochranné prvky, obsahoval pri prevzatí Tovaru alebo Diela Zákazníkom. 12.6 V prípade, ak sa v priebehu opravy, resp. odstraňovania vád zistí, že MSD za predmetnú vadu nezodpovedá, je Zákazník povinný uhradiť spoločnosti MSD všetky náklady súvisiace s opravou Tovaru alebo Diela, resp. s odstraňovaním ich vád. Článok XIII. ​Reklamačný poriadok 13.1 Zákazník je povinný za účelom zistenia vád vykonať prehliadku prevzatého Tovaru alebo Diela s odbornou starostlivosťou pri prevzatí Tovaru alebo Diela. 13.2 Vady Tovaru alebo Diela, za ktoré zodpovedá MSD, je Zákazník povinný po ich zistení bezodkladne, najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňa ich zistenia, písomne informovať spoločnosť MSD, doručením písomného oznámenia o reklamácii na Kontaktnú adresu MSD, ktoré musí byť obsahovať aspoň nasledovné údaje: a) identifikácia Zákazníka, b) identifikácia reklamovaného Tovaru alebo Diela, c) číslo Faktúry (príp. Dodacieho listu a Zmluvy) vzťahujúcej sa k reklamovanému Tovaru alebo Dielu, d) deň prevzatia Tovaru alebo Diela, e) dostatočný a nezameniteľný popis reklamovanej vady, f) dátum a podpis osoby oprávnenej konať za Zákazníka (ďalej len "Oznámenie o reklamácii"). Oznámenie o reklamácii musí byť vyhotovené v písomnej forme a musí obsahovať všetky vyššie uvedené údaje, inak sa nebude považovať za úplné. Oznámenie o reklamácii doručené MSD elektronickou formou (emailom) je neúčinné, ibaže spoločnosť MSD elektronickou formou (emailom) potvrdí Zákazníkovi prijatie Oznámenia o reklamácii najneskôr do 2 pracovných dní od obdržania emailu s Oznámením o reklamácii. Ak Oznámenie o reklamácii nebude vyhotovené v dohodnutej forme, nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tohto bodu, a nebude doručené spoločnosti MSD v stanovenej lehote, nebude sa pre účely týchto Podmienok považovať za účinné, spoločnosť MSD k nemu nemusí prihliadať a nevznikne jej povinnosť odstrániť vady Tovaru alebo Diela. V zmysle ustanovení tohto bodu sa lehotou "bez zbytočného odkladu" podľa § 428 a § 562 Obchodného zákonníku rozumie lehota 3 pracovných dní. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že pokiaľ Zákazník neoznámi vady spoločnosti MSD spôsobom a v lehote uvedenej v tomto bode, nemôže byť v zmysle § 428 a §563 Obchodného zákonníka právo Zákazníka z vád Tovaru alebo Diela priznané v súdnom konaní. V záujme odstránenia pochybností platí, že správa o vadách Tovaru alebo Diela v zmysle § 428 Obchodného zákonníka sa považuje Oznámenie o reklamácii podľa tohto bodu. 13.3 V prípade právnych vád Tovaru v zmysle § 433 Obchodného zákonníka, resp. právnych vád Diela v zmysle § 563 ods. 2 Obchodného zákonníka, je Zákazník povinný bezodkladne, najneskôr však do 3 pracovných dní, odo dňa kedy právne vady zistil alebo sa o nich dozvedel od tretej osoby uplatňujúcej jej právo, tieto vady oznámiť spoločnosti MSD doručením písomného v Oznámenia o reklamácii; ustanovenia týkajúce sa Oznámenia o reklamácii uvedené v bode 13.2 tohto článku platia analogicky. 13.4 V prípade, že sa Zákazník dozvie o ďalších vadách Tovaru alebo Diela po doručení Oznámenia o reklamácii týkajúceho sa iných vád, je Zákazník povinný postupovať ohľadom ďalších vád primerane podľa bodov 13.1 až 13.3 tohto článku a doručiť MSD ďalšie Oznámenie o reklamácii týkajúce sa nových vád. 13.5 Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že nesplnenie podmienok a lehôt pre zistenie a oznámenie vád uvedených v bodoch 13.1 až 13.4 tohto článku Zákazníkom, príp. iné porušenie povinností Zákazníka v týchto ustanoveniach uvedených, tj. najmä nedoručenie úplného Oznámenia o reklamácii na Kontaktnú adresu MSD v dohodnutej lehote a forme, bude sa považovať pre účely uplatňovania nárokov Zákazníka z vád Tovaru alebo Diela za neúčinné a oneskorené, a bude mať za dôsledok, že práva Zákazníka z vád nebudú priznané v súdnom konaní, MSD nebude povinná k uplatneným vadám prihliadať a nároky Zákazníka na uplatnenie práv z týchto vád voči spoločnosti MSD zaniknú. 13.6 Zákazník je povinný v rovnakej lehote podľa bodov 13.2 tohto článku umožniť MSD prehliadku reklamovaného Tovaru alebo Diela tým spôsobom, že Tovar alebo Dielo odovzdá MSD za účelom zistenia oprávnenosti reklamácie, a to spolu s doručením Oznámenia o reklamácii. Pokiaľ odovzdanie Tovaru alebo Diela spoločnosti MSD nie je možné, je Zákazník povinný umožniť MSD obhliadku Tovaru alebo Diela ihneď po zistení vady, a to až do uplynutia lehoty 30 dní odo dňa doručeni úplného a účinného Oznámenia reklamácii spoločnosti MSD.. 13.7 Spoločnosť MSD je povinná najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia úplného a účinného Oznámenia o reklamácii v zmysle bodu 13.2 tohto článku rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie Zákazníka a toto rozhodnutie v uvedenej lehote odoslať Zákazníkovi v písomnej forme na Kontaktnú adresu Zákazníka (ďalej len "Rozhodnutie o reklamácii"). 13.8 Ak bude reklamácia oprávnená, MSD v Rozhodnutí o reklamácii uvedie, že reklamáciu uznáva a zároveň určí primeranú lehotu a spôsob odstránenia vady Tovaru alebo Diela. V prípade oprávnenej reklamácie hradí MSD všetky náklady na odstránenie vád Tovaru alebo Diela. 13.9 Reklamácia však nemusí byť spoločnosťou MSD uznaná najmä v nasledujúcich prípadoch:

a) Zákazník nevykonal odbornú prehliadku podľa bodu 13.1 tohto článku, b) Zákazník uplatnil reklamáciu oneskorene alebo neúplne, resp. nesplnil podmienky pre uplatnenie reklamácií podľa tohto článku, c) vada vznikla po prechode nebezpečenstva škody na Tovare alebo Diele, resp. po uplynutí záručnej doby, ak bola Zákazníkovi záručná doba v súlade s Podmienkami poskytnutá, d) MSD v zmysle týchto Podmienok a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky nezodpovedá za reklamovanú vadu, e) reklamovaná vada bola spôsobená v dôsledku porušenia povinností Zákazníka stanovených v týchto Podmienkach, príp. vo všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky.

13.10 Ak spoločnosť MSD neodošle Zákazníkovi v lehote a spôsobom uvedeným v bode 13.7 tohto článku Rozhodnutie o reklamácii, z ktorého jednoznačne vyplýva, že reklamáciu uznáva, platí, že spoločnosť MSD reklamáciu neuznala. 13.11 Zákazník je povinný poskytnúť MSD všetku potrebnú súčinnosť k tomu, aby MSD mohla v dohodnutej lehote podľa bodu 13.7 rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie a reklamáciu riadne vyriešiť. Po dobu omeškania Zákazníka s poskytnutím potrebnej súčinnosti sa predlžujú všetky zmluvné aj zákonné lehoty pre MSD týkajúce sa reklamácií a nárokov z vád. Článok XIV.​ Nároky z vád Tovaru alebo Diela 14.1 Pre účely uplatňovania nárokov z vád Tovaru alebo Diela sa za podstatné porušenie Zmluvy považuje taká vada, ktorá úplne znemožňuje užívanie Tovaru/Diela alebo taká vada, ktorá znamená, že Tovar/Dielo nemá takú špecifickú (nadštandarnú) vlastnosť, ktorá bola výslovne dohodnutá Zmluvnými stranami v samotnej písomnej Zmluve v súlade s týmito Podmienkami (bod 5.2 alebo 9.3 Podmienok). 14.2 Vady Tovaru/Diela, ktoré nespadajú pod vady podľa bodu 14.1 tohto článku, sa považujú za nepodstatné porušenie Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie Zmluvy v dôsledku vád Tovaru/Diela nie je podstatné. Za pochybnosti podľa predchádzajúcej vety sa považuje aj prípad ak sa Zákazník domnieva, že ide v dôsledku vady o podstatné porušeni Zmluvy, ale MSD v Rozhodnutí o reklamácii výslovne neuvedie, že ide o podstatné porušenie Zmluvy. 14.3 Ak je dodaním Tovaru alebo Diela s vadami porušená Zmluva nepodstatným spôsobom, môže Zákazník požadovať najskôr iba:

a) dodanie chýbajúceho Tovaru, resp. chýbajúcich častí Tovaru, b) dodanie chýbajúcich častí Diela, alebo c) odstránenie ostatných vád Tovaru/Diela.

14.4 Spoločnosť MSD má na dodanie chýbajúceho Tovar (jeho častí), resp. chýbajúcich častí Diela, a na odstránenie ostatných vád Tovaru/Diela lehotu najmenej 30 kalendárnych dní odo dňa obdržania účinného Oznámenia o reklamácii; za primeranú lehotu v zmysle § 437 ods. 3 Obchodného zákonníka sa tak dohodou Zmluvných strán rozumie lehota najmenej 30 kalendárnych dní. Lehota uvedená v tomto bode platí pre všetky vady, tj. bez ohľadu na to, či predstavujú podstatné či nepodstatné porušenie Zmluvy. 14.5 MSD je oprávnená v tejto lehote na odstránenie vád podľa bodu 14.4 tohto článku písomne alebo elektronicky emailom oznámiť Zákazníkovi, že dodá chýbajúce časti alebo odstráni vady v lehote dlhšej ako 30 kalendárnych dní. Ak Kupujúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní po tom, čo dostal toto oznámenie, neoznámi písomne MSD svoj nesúhlas, má toto oznámenie v zmysle § 437 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka účinok určenia lehoty na odstránenie vád Tovaru a je pre Zákazníka záväzné. Zákazník je oprávnený svoj nesúhlas podľa predchádzajúcej vety oznámiť MSD aj elektronicky na Kontaktný email MSD v prípade, ak oznámenie spoločnosti MSD podľa prvej vety tohto bodu bolo učinené tiež elektronicky emailom. 14.6 O dodaní chýbajúceho Tovaru, resp. chýbajúcich častí Diela, a o odstránení ostatných vád Tovaru/Diela sú obidve Zmluvné strany povinné podpísať písomný odovzdávací protokol, ktorý bude obsahovať najmenej špecifikáciu dodania chýbajúceho Tovaru/Diela alebo ich chýbajúcich častí, dátum ich dodania, resp. dátum odstránenia vád a podpisy obidvoch Zmluvných strán. 14.7 Ak MSD neodstráni vady v lehote podľa bodov 14.4 alebo 14.5 tohto článku, alebo MSD písomne alebo elektronicky oznámi Zákazníkovi, že vady neodstráni, môže Zákazník uplatniť nárok na primeranú zľavu z Kúpnej ceny, resp. Ceny za Dielo, alebo odstúpiť od Zmluvy ak upozornil MSD na jeho úmysel odstúpiť od Zmluvy v účinnom Oznámení o reklamácii, alebo v oznámení o nesúhlase učineného podľa bodu 14.5 tohto článku, a sú splnené všetky podmienky uvedené v bode 14.9 tohto článku. 14.8 Ak je dodaním Tovaru lebo Diela s vadami porušená Zmluva podstatným spôsobom v zmysle bodu 14.1 tohto článku, môže Zákazník: požadovať odstránenie vád dodaním náhradného Tovaru, dodanie chýbajúceho Tovaru a požadovať odstránenie právnych vád Tovaru, požadovať odstránenie vád vykonaním náhradného Diela, len ak Dielo vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť alebo odovzdať spoločnosti MSD, dodanie chýbajúcich častí Diela a požadovať odstránenie právnych vád Diela požadovať odstránenie vád opravou Tovaru alebo Diela, ak sú vady opraviteľné, požadovať primeranú zľavu z Kúpnej ceny Tovaru, resp. Ceny za Dielo, odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak sú splnené podmienky bodu 14.4 tohto článku, odstúpiť od Zmluvy o dielo, ak je možné Dielo vrátiť alebo odovzdať späť spoločnosti MSD a sú splnené podmienky bodu 14.4 tohto článku. Voľbu medzi vyššie uvedenými nárokmi môže učiniť Zákazník len ak ju oznámi spoločnosti MSD včas v účinnom Oznámení o reklamácii podľa tohto článku, inak má Zákazník nároky z vád ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy a voľba nárokov náleží spoločnosti MSD, ktorá je oprávnená ju určiť jednostranne. Voľbu učinenú Zákazníkom v Oznámení o reklamácii nemôže Zákazník neskôr meniť bez písomného súhlasu MSD. 14.9 Odstúpiť od Zmluvy podľa bodu 14.8 písm. e) alebo f) tohto článku môže Zákazník len v prípade, ak budú splnené všetky nasledujúce podmienky: Zákazník uplatnil reklamovanú vadu účinným Oznámením o reklamácii (tj. včasným a úplným), ktoré obsahovalo aj jednoznačnú a nezameniteľnú voľbu Zákazníka odstúpiťod Zmluvy, pričom sa v zmysle týchto Podmienok jedná o porušenie Zmluvy podstatným spôsobom, Zákazník môže Tovar/Dielo okamžite vrátiť spoločnosti MSD v rovnakom stave, v akom ho od MSD prevzal, a to vrátane všetkých manuálov, návodov na použitie či inej dokumentácie, ktorú obdržal pri prevzatí Tovaru/Diela, ak prešlo k Tovaru/Dielu vlastnícke právo na Zákazníka, Zákazník môže okamžite na MSD previesť späť vlastícke právo k Tovaru/Dielu jeho odovzdaním spoločnosti MSD, a ak na

Neviete si rady s výberom?

Vypracujeme Vám cenovú ponuku.

0903 723 700

Produkty len od renomovaných značiek